Anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme i Danmark

I en globaliseret verden, som den vi lever i, er det vigtigt for danske virksomheder såvel som for privatpersoner at få at vide, hvorvidt en dom afsagt i udlandet vil fuldbyrdes direkte her i landet. Derfor er anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme i Danmark et centralt emne.

Man kan tænke sig forskellige scenarier:

1. En udenlandsk kreditor anlægger sag mod en dansk virksomhed og opnår en dom, hvor en udenlandsk domstol dømmer en dansk fysisk person eller et dansk selskab til f.eks. at betale et pengebeløb.

2. Et dansk selskab/en dansk privatperson har en fordring mod en udenlandsk debitor, anlægger sagen i Danmark, og en dansk domstol afsiger en dom i Danmark, som skal fuldbyrdes i det land, hvor den udenlandske skyldner har bopæl.

3. En dansker dømmes af en udenlandsk domsmyndighed) til at betale underholdningsbidrag i udlandet, eller en dansk afgørelse om underholdsbidrag eller børnebidrag afsagt af Familieretshuset skal fuldbyrdes i udlandet.

Hvorvidt en udenlandsk dom kan fuldbyrdes i Danmark afhænger af en konkret vurdering. Der findes forskellige regler afhængig af det land, hvor dommen er afsagt.

Hvorvidt en dansk afgørelse kan fuldbyrdes i udlandet afhænger af en konkret afgørelse truffet af de udenlandske kompetente myndigheder i det land, hvor dommen skal fuldbyrdes.

I det følgende vil jeg kort opsummere de regler, der gælder på området. Jeg understreger, at det drejer sig om en summarisk beskrivelse og ikke en detaljeret gennemgang af de gældende regler.

Som udgangspunkt gælder følgende:

Aftale mellem parterne

Parterne kan aftale værneting i Danmark. Det vil sige, at en retssag mellem parterne skal afgøres i Danmark. I så fald opnås en dansk dom, som kan fuldbyrdes i Danmark.

Parterne i en retssag kan også på forhånd aftale, at en udenlandsk dom kan fuldbyrdes i Danmark.

Det er kun muligt at indgå en sådan aftale, hvis dommen afsiges i et land, der har tiltrådt Haagkonventionen. Haagkonventionen er tiltrådt af alle EU og EØS lande samt Singapore og Mexico.

Nordiske lande

Domme afsagt i Norden (Sverige, Norge, Finland ) kan som udgangspunkt fuldbyrdes i Danmark. Her er der tale om gensidig anerkendelse, således at danske domme også kan fuldbyrdes i Norge, Sverige og Finland.
Baggrunden for gensidig anerkendelse er en fælles nordisk traktat, samt de gældende regler for EU- og EFTA-landene . Som udgangspunkt vil danske domme således på samme måde kunne fuldbyrdes også i Sverige, Norge og Finland.

EU-, EFTA- og EØS-lande

Domme afsagt i lande, der er medlemmer af EU og EFTA samt EØS-zonen, vil ligeledes som udgangspunkt kunne fuldbyrdes direkte i Danmark. Dette skyldes Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12.12.12., samt de parallelaftaler der sikrer, at denne forordning kan anvendes i Danmark på trods af vores EU-forbehold. Forordningen sikrer gensidig ankerkendelse af de andre medlemsstaters domme. Danske domme vil således også som det klare udgangspunkt kunne fuldbyrdes f.eks. i Italien, Spanien Frankrig og Tyskland, ligesom disse landes domme vil kunne fuldbyrdes i Danmark.

Lande uden for EU, EFTA, EØS og Norden

Domme fra alle andre lande end de ovenfor nævnte kan som udgangspunkt ikke fuldbyrdes direkte i Danmark.

Dette betyder, at hvis en udenlandsk fysisk person eller et udenlandsk selskab har et krav mod en person eller et selskab bosiddende i Danmark, skal den pågældende anlægge sagen i Danmark.

Domme afsagt af danske domstole kan som udgangspunkt heller ikke fuldbyrdes i lande uden for EU, EFTA, EØS og Norden. Dette medfører, at hvis en dansker/et dansk selskab har et krav mod en udenlandsk per-son/et udenlandsk selskab, skal den pågældende anlægge sagen ved sagsøgtes værneting, dvs. i det land hvor sagsøgte har bopæl.

Voldgiftsafgørelser fra andre lande

Særligt i internationale sager er voldgift udbredt, navnlig fordi parterne gennem voldgift kan vælge et neutralt forum, hvor de har indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning, sagsbehandling og retsanvendelse. Hertil kommer, at voldgiftskendelser, som følge af internationalt samarbejde, i meget større udstrækning end domme er sikret mulighed for tvangfuldbyrdelse i andre lande. Voldgiften er reguleret af den danske voldgiftslov og af New York-konventionen, som er tiltrådt af ca. 140 lande. Afgørelser fra voldgiftsretten kan som udgangspunkt fuldbyrdes af fogedretten i Danmark, uanset i hvilket land voldgiftsretten har været nedsat. Voldgiftsafgørelser afsagt i Danmark kan også som udgangspunkt fuldbyrdes i alle andre lande.

Der findes dog følgende ulemper ved voldgiftssager:

1. Parterne skal være enige i en række punkter, f.eks. at sagen skal afgøres på denne måde, valget af voldgiftsdommer og hvilke lovregler, der skal afgøre sagen.

2. Kun tvister i retsforhold, som parterne har fri rådighed over, kan afgøres ved vold-gift.

3. Voldgiftssager kan være meget dyre og langvarige. Derfor er det kun krav af en vis størrelse, som afgøres ved voldgift.

Du kan finde flere oplysninger på voldgiftsinstituttets hjemmeside www.voldgiftsinstituttet.dk.

Anderkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme

En dansk fogedret har kompetencen til anerkendelse, fuldbyrdelse samt eventuelt tvangfuldbyrdelse af udenlandske domme. Fogedretten afgør hvorvidt anerkendelse, fuldbyrdelse samt evt. tvangfuldbyrdelse af udenlandske domme skal ske på baggrund af en konkret vurdering i hver enkel sag.

Afvisning af anerkendelse eller fuldbyrdelse af udenlandske domme

Hvis fogedretten nægter anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme i Danmark, vil den person eller det selskab, som vil gøre et krav gældende, skulle anlægge sagen på ny ved de danske domstole med henblik på at opnå en dansk dom, som kan fuldbyrdes i Danmark, ved dan-ske domstole for herved om muligt at opnå en dansk dom, der kan fuldbyrdes i Danmark.

Fogedretten nægter anerkendelse og hermed fuldbyrdelse i følgende tilfælde:

1. Den udenlandske dom strider mod grundlæggende danske retsprincipper.

2. Stævning i den udenlandske sag er ikke blevet forkyndt, eller forkyndelsen ikke er sket korrekt.

3. Dommen er i strid med en dansk afgørelse truffet mellem de samme parter.

At fuldbyrde en udenlandsk afgørelse kan være kompliceret og tidskrævende, og der kan være mange momenter af betydning for fogedrettens vurdering.

Det anbefales derfor at søge advokatrådgivning så tidligt i sagen som muligt.

Klik her for at komme i kontakt med Sandra Moll Dirscherl.