Generelle oplysninger

Advokat Sandra Moll Dirscherl er en del af Advokathuset Bredgade som er et advokatkontorfællesskab mellem en række advokatselskaber. Hun er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Hun er ligeledes advokat i Italien. Hun er omfattet af en advokatansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos Nassau Forsikring (Filial af Nassau Verzekering Maatschappij N.V. Holland).

Advokat Sandra Moll Dirscherl er underlagt ”Hvidvaskloven” og er derfor forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om klienternes identitet. Hun påtager sig ikke sager hvor der er risiko for interessekonflikt mellem kontorets klienter. Såfremt der opstår en interessekonflikt, henvises klienten til en anden advokat.

Advokat Sandra Moll Dirscherl er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Der anvendes i øvrigt ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.